Gia đình TenPro » Dự đoán ngành nghề » Nghề nghiệp phù hợp với người số 1

Nghề nghiệp phù hợp với người số 1

Nghề nghiệp phù hợp với người số 1 bao gồm:

Chủ doanh nghiệp, quảnlý, giám sát, điều hành và trưởng nhóm; nhà thiết kế, nhà phát minh, nhà sáng tạo và sản xuất ý tưởng; nhà huấn luyện; chuyên gia bất động sản.