Gia đình TenPro » Dự đoán ngành nghề » Nghề nghiệp phù hợp với người số 8

Nghề nghiệp phù hợp với người số 8

Nghề nghiệp phù hợp với người số 8 bao gồm

  • Chủ doanh nghiệp, CEO, nhà giám sát và nhà quản lý; chuyên viên ngân hàng, tài chính và luật; phát triển nhà đất và kinh doanh bất động sản; nhà quản lý dự án và điều hành doanh nghiệp. Phần lớn người số 8 thích làm việc ở những vị trí có uy quyền hoặc hành nghề tự do.